WEB2
ปีการศึกษา 2562
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2562
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
102 102 106 102      
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 507 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
101 102 102 101      
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 386 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
สอบคัดเลือก 301 คน
30 34 33 30      
4  มัธยมวัดหนองจอก 525 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 495 คน
  27 26 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,970 233 265 267 233                  
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 606 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 520 คน
42 48 50 42      
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 430 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
  25 22 -      
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
12 22 18 12      
8  สตรีวิทยา ๒ 711 ห้องเรียนพิเศษ 126 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 555 คน
121 206 126 121      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,097 175 301 216 175                  
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
7 8 7 7      
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 492 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 344 คน
130 132 134 130      
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 428 คน
41 46 44 41      
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 537 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 393 คน
132 132 137 132      
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 516 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 480 คน
6 6 6 6      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,487 316 324 328 316                  
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200 สอบคัดเลือก 200 คน
         
15  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 480 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
สอบคัดเลือก 441 คน
25 30 28 25      
16  ราชวินิตบางเขน 352 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
  45 43 -      
17  สารวิทยา 516 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 435 คน
  66 71 -      
18  หอวัง 647 ห้องเรียนพิเศษ 107 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 529 คน
  107 111 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,195 25 248 253 25                  
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19  เทพลีลา 435 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 395 คน
27 30 28 27      
20  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 456 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
สอบคัดเลือก 342 คน
96 96 105 96      
21  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 684 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
  144 136 -      
22  มัธยมวัดบึงทองหลาง 440 สอบคัดเลือก 440 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,015 123 270 269 123                  
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
23  ดอนเมืองจาตุรจินดา 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
3 4 4 3      
24  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 546 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 24 คน
สอบคัดเลือก 456 คน
  49 46 -      
25  ฤทธิยะวรรณาลัย 678 ห้องเรียนพิเศษ 138 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 532 คน
  139 133 -      
26  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
23 30 26 23      
27  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
30 36 33 30      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,286 56 258 242 56                  
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 681 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 570 คน
  96 87 -      
29  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 412 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
  62 57 -      
30  พรตพิทยพยัต 531 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
จับฉลาก 60 คน
36 36 43 36      
31  ราชดำริ 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
18 21 20 18      
32  ศรีพฤฒา 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
19 20 19 19      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,566 73 235 226 73                  
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
33  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 627 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 495 คน
  132 130 -      
34  บางกะปิ 648 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 529 คน
92 91 97 92      
35  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 702 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 610 คน
  73 72 -      
36  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 477 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 405 คน
67 72 71 67      
37  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 316 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
  8 8 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,770 159 376 378 159                  
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200 สอบคัดเลือก 200 คน
         
39  พุทธจักรวิทยา 80 สอบคัดเลือก 80 คน
         
40  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 333 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 215 คน
  108 108 -      
41  สุรศักดิ์มนตรี 522 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
สอบคัดเลือก 432 คน
  72 74 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,135 - 180 182                    
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42  เจ้าพระยาวิทยาคม 120 สอบคัดเลือก 120 คน
         
43  นนทรีวิทยา 436 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
11 13 12 11      
44  ยานนาเวศวิทยาคม 320 สอบคัดเลือก 320 คน
         
45  วัดสุทธิวราราม 513 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 397 คน
10 108 113 10      
46  สตรีศรีสุริโยทัย 342 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 228 คน
65 92 73 65      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,731 86 213 198 86                  
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47  ปทุมคงคา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
9 9 13 9      
48  พระโขนงพิทยาลัย 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
31 33 32 31      
49  มัธยมวัดธาตุทอง 320 สอบคัดเลือก 320 คน
         
50  วชิรธรรมสาธิต 612 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 529 คน
  56 54 -      
51  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 537 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
75 89 84 75      
52  สิริรัตนาธร 600 ห้องเรียนพิเศษ 60 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
สอบคัดเลือก 514 คน
  53 56 -      
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,861 115 240 239 115                  
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 24,113 1,361 2,910 2,798 1,361