WEB2
ปีการศึกษา 2563
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว ประจำปีการศึกษา 2563
 
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
         
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 507 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 385 คน
         
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 386 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
สอบคัดเลือก 294 คน
         
4  มัธยมวัดหนองจอก 470 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 440 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,915 -                        
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 606 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 540 คน
         
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 430 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
         
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
         
8  สตรีวิทยา ๒ 756 ห้องเรียนพิเศษ 126 คน
ความสามารถพิเศษ 39 คน
สอบคัดเลือก 591 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,182 -                        
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 390 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
         
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 492 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 340 คน
         
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 552 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 428 คน
         
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 537 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
สอบคัดเลือก 393 คน
         
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 576 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 540 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,547 -                        
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 480 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
สอบคัดเลือก 441 คน
         
15  ราชวินิตบางเขน 352 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
         
16  สารวิทยา 507 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 390 คน
         
17  หอวัง 647 ห้องเรียนพิเศษ 107 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,986 -                        
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
18  เทพลีลา 435 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 5 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
         
19  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 456 ห้องเรียนพิเศษ 96 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
สอบคัดเลือก 338 คน
         
20  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 684 ห้องเรียนพิเศษ 144 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,575 -                        
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
21  ดอนเมืองจาตุรจินดา 350 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
สอบคัดเลือก 320 คน
         
22  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 546 ห้องเรียนพิเศษ 66 คน
ความสามารถพิเศษ 65 คน
สอบคัดเลือก 415 คน
         
23  ฤทธิยะวรรณาลัย 678 ห้องเรียนพิเศษ 138 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 520 คน
         
24  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 486 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 450 คน
         
25  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 356 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 304 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,416 -                        
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
26  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 672 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
สอบคัดเลือก 525 คน
         
27  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 447 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 13 คน
สอบคัดเลือก 302 คน
         
28  พรตพิทยพยัต 531 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 495 คน
         
29  ราชดำริ 525 ห้องเรียนพิเศษ 30 คน
ความสามารถพิเศษ 80 คน
สอบคัดเลือก 415 คน
         
30  ศรีพฤฒา 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
สอบคัดเลือก 400 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,647 -                        
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
31  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 627 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
สอบคัดเลือก 495 คน
         
32  บางกะปิ 648 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 524 คน
         
33  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 702 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 610 คน
         
34  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 477 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
สอบคัดเลือก 397 คน
         
35  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 316 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 280 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,770 -                        
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
36  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 333 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 214 คน
         
37  สุรศักดิ์มนตรี 472 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
สอบคัดเลือก 384 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 805 -                        
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
38  นนทรีวิทยา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
สอบคัดเลือก 315 คน
         
39  วัดสุทธิวราราม 513 ห้องเรียนพิเศษ 108 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
สอบคัดเลือก 387 คน
         
40  สตรีศรีสุริโยทัย 372 ห้องเรียนพิเศษ 102 คน
ความสามารถพิเศษ 24 คน
สอบคัดเลือก 246 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1,281 -                        
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
41  ปทุมคงคา 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
         
42  พระโขนงพิทยาลัย 396 ห้องเรียนพิเศษ 36 คน
สอบคัดเลือก 360 คน
         
43  วชิรธรรมสาธิต 612 ห้องเรียนพิเศษ 72 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
สอบคัดเลือก 529 คน
         
44  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 492 ห้องเรียนพิเศษ 132 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
สอบคัดเลือก 340 คน
         
45  สิริรัตนาธร 600 ห้องเรียนพิเศษ 60 คน
ความสามารถพิเศษ 35 คน
สอบคัดเลือก 505 คน
         
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 2,496 -                        
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 22,620